top of page

Speaker’s Club

Price

FREE !

Duration

4 MONTH

About the CLUB

📍คลับที่เป็นพื้นที่ให้คุณได้ฝึกการพูดต่อหน้าชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ มีธีมประจำแต่ละครั้งให้ได้ฝึกพูดสนุก ๆ  ตามธีมนั้น ๆ  ช่วยเพิ่มชั่วโมงไมค์ในการพูดภาษาอังกฤษให้คุณได้ค่ะ

Your Instructor

Mrs.Gina Jeenafu

Mrs.Gina  Jeenafu

📍คุณจีนา จีนาฟู | จากเภสัชกรและผู้แทนขายระดับรางวัล ผันตัวเองมาเป็นวิทยากร ประสบการณ์การทำงานในองค์กรมากว่า 15 ปี เป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

bottom of page